logo

Oferta

Biuro Ekspertyzy Sądowe - Jakub Duszczyk oferuje profesjonalne ekspertyzy w zakresie:

szkła alchemiczne
szklana buteleczka

Moja oferta skierowana jest oprócz takich instytucji jak: Prokuratury, Sądy każdego szczebla, Policja, Żandarmeria, Kancelarie Adwokackie; Kancelarie Prawne,  również do osób fizycznych i podmiotów prawnych. 

Posiadam wieloletnie i praktyczne doświadczenie w zakresie analizy dokumentów, oceny stanu faktycznego jak i doradztwa w zakresie doboru odpowiednich technik badawczych.  Od wielu lat współpracuję z największymi laboratoriami w Polsce.

Moją dewizą jest oferowanie pomocy tym, którzy ją potrzebują, gdyż prawda wymaga dowodów a tą nie łatwo wykazać!

– Do każdej sprawy podchodzę podmiotowo !

– Termin wykonania opinii to maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia mi akt sprawy,

– Koszt opinii: określony indywidualnie.

Przygotowanie opinii

Każdą sprawę  traktuje indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych spraw a tym samym nie ma dwóch takich samych przypadków, choć te mogą być podobne.  Przed przystąpieniem do wykonania ekspertyzy muszę dysponować dowodami (zdjęciami, nagraniami, wynikami badań), które mi dostarczysz. To ty decydujesz jakie dowody przedstawisz mi do wykonania opinii. W przypadku, gdy nie dysponujesz dowodami, należy je skompletować. Przed przystąpieniem do wydania opinii zadam Ci kilka pytań, które pozwolą mi podjąć decyzję co do wydania ekspertyzy we właściwej sprawie. Pamiętaj, wszelkie informację jakie mi przekażesz nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim co do których nie mam pisemnego upoważnienia. Otrzymane próbki do badań przechowywane są przez okres kilkudziesięciu miesięcy od przekazania pisemnej opinii.

kominy z dymem
wysypisko

Oferta obejmuje

 • Opinie w zakresie Toksykologii Przemysłowej i Toksykologii Środowiska. Ocena wpływu odpadów i zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych (ścieki, gazy odlotowe, odpady stałe) na środowisko.

 • Opinie w zakresie Toksykologii Żywności i Leków – ocena wpływu jakości żywności oraz leków na zdrowie i życie człowieka, 

 • Analiza sytuacji stwarzających zagrożenie z art. 163 k.k. tj. sprowadzenie katastrofy (sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach),

 • Opinie w zakresie analizy narkotyków i dopalaczy,

 • Opinie alkohologiczne (rachunek retrospektywny oraz rachunek prospektywny). Określenia zawartości alkoholu we krwi w chwili zdarzenia; określenie możliwej ilości alkoholu zawartego we krwi w chwili zdarzenia, ocena czy alkohol został spożyty przed czy po zdarzeniu tj. tzw. jeździe,

 • Opinie z zakresu wpływu zażycia środków odurzających oraz ich wpływu na zachowanie człowieka,

 • Opinie w zakresie negatywnego wpływu sąsiedztwa (spalanie odpadów w paleniskach domowych, negatywny wpływ parków przemysłowych i przedsiębiorstw),

 • Opinie z zakresu BHP w sprawie oceny warunków pracy oraz pracy w warunkach szkodliwych,

 • Opinie środowiskowe w zakresie odpadów, odpadów nielegalnie porzuconych i usuniętych do środowiska,

 • Opinie z zakresu celowego uszkodzenia elementów środowiska (np. celowe wytrucie pszczół, celowe wytrucie ryb, zniszczenie drzewostanu itp.),

 • Opinie z zakresu wpływu na zdrowie człowieka stacji i anten nadawczych tzw. stacji bazowych BTS,

 • Kontropinie oraz opinie prywatne do już wykonanych ekspertyz co do których istnieją zastrzeżenia.

Badania

Wieloletnie doświadczenie w tym współpraca z największymi laboratoriami w Polsce skutkuje możliwością wykonania praktycznie każdej analizy:

– analiza fizyko-chemiczna wody: metody spektrofotometryczne, fotometryczne z testami MACHEREY-NAGEL,

– analiza fizyko-chemiczna ścieków,

– analiza fizyko-chemiczna gleby,

– analiza fizyko-chemiczna próbek odpadów stałych w tym materiałów i substancji o nieznanym składzie metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR,

– analiza odpadów metodą wymywalności,

– analiza próbek metodami: dyfrakcji rentgenowskiej XRD, mikroskopii skaningowej SEM-EDS,

– analiza próbek o nieznanym składzie metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR,

– analiza próbek o nieznanym składzie metodą spektrometrii RAMANA,

– analiza próbek o nieznanym składzie metodą chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS (analiza jakościowa): możliwość wykonania analizy ilościowej po wykonaniu analizy jakościowej, ew. GC-MS/MS,

– analiza próbek o nieznanym składzie metodą chromatografii cieczowej HPLC-MS,

– analiza próbek o nieznanym składzie metodą spektroskopii NMR.

pomieszczenie ze śmieciami

Skontaktuj Się Ze Mną